A nivel Estatal

  • Lei 16/1983, de 24 de outubro, de creación do Instituto da Muller. (B.O.E. 26/10/1983).
  • Lei 30/2003, de 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a valoración do impacto de xénero nas disposicións normativas que elabore o Goberno. (B.O.E. 14/10/2003).
  • Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro , de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. (B.O.E. 29/12/2004).
  • Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. (B.O.E. 23/03/2007).