A nivel Autonómico

  • Lei 3/1991, de 14 de xaneiro, pola que se crea o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e a Muller. (D.O.G. 28/01/1991). (B.O.E. 23/02/1991)
  • Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. (D.O.G. 3/08/2004). (B.O.E. 21/09/2004).
  • Decreto 182/2004, do 27 de xullo, polo que se regulan os centros de información ás mulleres e se establecen os requisitos para o seu recoñecemento e funcionamento. (D.O.G. 4/08/2004)
  • Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. (D.O.G. 13/04/2007).
  • Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. (D.O.G. 07/08/2007).